Day: July 4, 2023

Aztiq และ Innobic ประกาศราคาขายรองของหุ้นสามัญของ Lotus โดย AEMH

ลอนดอนและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, July 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aztiq Pharma Partners (“Aztiq”) บริษัทเอกชนซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและบริษัท Innobic (Asia) Company Limited (“Innobic”) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของน้ำมันไทยและกลุ่มบริษัทก๊าซ PTT