Day: April 15, 2024

การเรียกร้องการปฏิรูปการเงินโลก เพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้และสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของโลก – จดหมายจาก Project Everyone

Stephen Fry, Annie Lennox, Christiana Figueres, Forest Whitaker, David Miliband, Graça Machel, Helen Clark และ Paul Polman หนึ่งในบรรดาเหล่าผู้ลงนามมากกว่า 100 รายในจดหมายที่ส่งถึงผู้นำกลุ่ม