Day: May 20, 2022

Advance Local เป็นลูกค้าใหม่ของ Sophi.io

โตรอนโต, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Advance Local หนึ่งในกลุ่มสื่อที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐซึ่งดำเนินการองค์กรด้านข่าวและข้อมูลชั้นนำ 10 แห่ง และเข้าถึงผู้คน 55 ล้านคนทุกเดือน ได้มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถึงสี่เท่าโดยใช้ Sophi Content Paywall Engine