Archive - December 4, 2023

PRESS RELEASES

Zenas BioPharma เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมผู้นำระดับผู้บริหารด้วยการแต่งตั้ง Jennifer Fox ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ MD., PhD., Tanya Fischer ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์