Search
Close this search box.

Day: March 31, 2023

ProCap Insurance: กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึงได้ทั่วโลกของเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย

นิวยอร์ก, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาและ/หรือเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของตน วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด ภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และภูมิรัฐศาสตร์ที่ปั่นป่วนได้นำมาซึ่งความเสี่ยงในระดับที่เกินจะคาดเดาได้ จะมีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างไรในขณะที่มีการแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน ณ ตอนนี้ ProCap Insurance