Day: June 7, 2022

WHR Group, Inc. Becomes WHR Global

Global Employee Relocation Management Company Operates Under New Name to Reflect Global Presence MILWAUKEE, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR

Zoom และ Genesys ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเฉพาะอยู่ที่ Zoom Phone เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสบการณ์ของลูกค้า

Genesys เปิดใช้งานช่องสัญญาณทางตรงและทางอ้อมด้วยโซลูชัน Zoom Phone และ Genesys Cloud CX ร่วมกัน ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และซานฟรานซิสโก, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video