May 10, 2019

Archives for May 10, 2019.

Missing image

May Mobility เลือกโซลูชัน Cocoon LiDAR ของ LeddarTech สำหรับรถรับส่งอัตโนมัติไร้คนขับ

Cocoon LiDAR แบบโซลิดสเตทของ LeddarTech ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากยานพาหนะไร้คนขับของ May Mobility ได้นำไปขับจริงบนถนนแล้ว ซึ่งทำให้บริการยานพาหนะไร้คนขับมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควิเบกซิตี 08 พฤษภาคม 2019, May 10,…